Leden medezeggenschapsraad


Oudergeleding:
Constance Winnips (voorzitter
Sinds januari 2017 ben ik voorzitter van de MR. Toen wij op IJburg kwamen wonen, hebben wij bewust voor Daltonschool Neptunus gekozen, onder andere vanwege het daltononderwijs. Nu gaat onze oudste zoon Jan alweer naar het voortgezet onderwijs en Leonard zit in groep 7 bij meester Jaap.
Ik ben sociaal geograaf en werk bij de Vervoerregio Amsterdam aan het verkeer en vervoer in deze regio. In mijn vrije tijd lees en denk ik graag over de ontwikkeling van kinderen: hoe kun je er als ouders aan bijdragen dat kinderen op een ontspannen manier cognitief, sociaal en emotioneel kunnen groeien.
Mijn lidmaatschap van de MR zie ik als een kans om mijn enthousiasme en kennis op dit vlak verder in te zetten: In de MR kunnen de wijsheden vanuit de ouders en de expertise van het onderwijsteam elkaar versterken.


Elsa 
Mijn naam is Elsa, moeder van Sentijn in groep 8. Sinds anderhalfjaar maak ik deel uit van de MR, daarvoor zat ik een aantal jaar in de OR. Sowieso ben ik graag betrokken bij de gang van zaken op school. En in de MR praat ik met veel plezier, op een constructieve manier mee over het beleid op school en adviseer ik zo nodig de directie en het team. We hebben drie kinderen, de jongste zit in groep 8. Onze oudste zoon gaat naar de tweede klas en onze dochter naar de vierde klas van het voortgezet onderwijs. Onze oudste kinderen zaten ook op de Neptunus vanaf groep 1, waardoor ik de ontwikkeling van de school al een aantal jaar heb kunnen volgen. Ik werk in de jeugd- en geestelijke gezondheidszorg (zowel patiëntenzorg als beleid) en zal die ervaring graag gebruiken in de MR. Ik ken de Neptunus al wat jaren, in die tijd is veel veranderd en duidelijk verbeterd. Maar de school is ambitieus, heeft nog veel plannen en daar werk ik graag aan mee.  

Meliha Kiris
Ik ben Meliha Kiris en mijn dochter Eliz is begin 2017 gestart op Neptunus. Wij zijn enthousiast over deze opleiding en vinden de specialisatie in technologie en natuur een mooie aanvulling die door de school wordt aangeboden. Dit raakt voor een deel waar ik zelf dagelijks werkzaam in ben. Ik ben als leidinggevende verantwoordelijk voor een projectbureau waarin opleidingen en trainingen verzorgd worden op gebied van Techniek en Veiligheid. De afgelopen 2 jaar ben ik als ouder commissielid betrokken geweest op het kinderdagverblijf. Ik heb mij met name gericht op vitaliteit van/bij kinderen. Deze bijdrage wil ik graag voortzetten als MR lid bij Neptunus. 

Leerkrachtgeleding:
Juf Monique
Ik ben leerkracht van de 4/5 groep en ben in 2017 toegetreden tot de medezeggenschapsraad. Als lid van de mr wil ik graag op een positief kritische manier meedenken en -beslissen over het beleid op de Neptunus.

Juf Sheen
Ik ben leerkracht van groep 6.

Juf Michelle